aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - sesja

Radni miejscy udzielili dziś (6 maja) absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Świątkowi za rok 2017.

Budżet miasta na 2017 rok zakładał dochody na poziomie 77.003.888 zł i wydatki w kwocie 77.948.888 zł. W ciągu roku uchwała budżetowa była kilka razy zmieniana i na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane dochody miały osiągnąć 78.970.067,51 zł (o prawie 2 mln zł więcej od pierwotnego założenia), a wydatki 81.415.067,51 zł (wzrost o prawie 3,5 mln zł).

Miasto największe dochody (24 %) uzyskało z subwencji ogólnych z budżetu państwa, 20 % dochodu z podatków i opłat (najwięcej z podatku od nieruchomości). Planowany dochód z podatku od środków transportowych (485 tys. zł) został zrealizowany w kwocie 531.585,73 zł. Miasto odnotowało mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dzierżaw i prawa użytkowania wieczystego. Dotacje z budżetu państwa stanowiły 26 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki miasta dotyczy przede wszystkim bieżącego utrzymania gminnych dróg (476.499,27 zł), gospodarki mieszkaniowej (4.823.936,98 zł), administracji publicznej (7.600.773,08 zł), oświaty (19.758.098,98 zł), pomocy społecznej (5.410.690,69 zł), instytucji kulturalnych (2.241.264,61 zł).

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły na koniec 2017 roku 13.378.611,48 zł.

Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej, radni 18 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się (radny Jacek Bruździak) przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi radni: Wiesław Sobiechowski i Jacek Bruździak wstrzymali się, reszta była za.

Kamienna Góra - sesja

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy osiedlem typu miejskiego Szczerzec (Ukraina) a miastem Kamienna Góra (Rzeczpospolita Polska).

W głosowaniu nad zmianami w uchwale w sprawie budżetu partycypacyjnego Miasta Kamienna Góra tylko radny Marek Białecki był przeciw, uznając, że tak naprawdę o tym budżecie nie decydują obywatele, a radni.

Radni nie przyjęli oświadczenia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie podziału powiatu kamiennogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Radny Ryszard Ostrowski dopytywał, dlaczego w Lubawce zwiększa się liczbę radnych o 1, a w Kamiennej Górze zmniejsza się o 1. Wątpliwości radnego, które podzielił też przewodniczący Henryk Różański, próbował wyjaśnić radny Jacek Bruździak. Radni jednak 18 głosami odrzucili opinię. To jedyna rada, która nie przyjęła takiej opinii.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA