aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 Kamienna GóraLXXII Sesja Rady Miasta odbędzie się 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

13. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

15. Sprawozdanie z „Kontroli funkcjonowania i realizacji budżetu w Centrum Kultury w Kamiennej Górze od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Wnioski.

 

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie sesji.

 

REKLAMA