aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraLXV Sesja Rady Miasta odbędzie się 25 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty reklamowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Staszica i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kamienna Góra. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2023 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2023 rok. 

20. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w 2022 roku.

21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

 

22. Interpelacje i zapytania. 

23. Wnioski.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie sesji.

 

REKLAMA