aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Ogłoszenie - Gorzeszów – działki budowlane – II przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  z gminnego zasobu  nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza  nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

113/8

0,1476

Gorzeszów

JG1K/00007079/2

(księga wieczysta wolna od wpisów              i obciążeń)

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

decyzja o warunkach zabudowy nr 71 z dnia 19.10.2021 r.

 

74 000,00 zł

2

113/9

0,1485

75 000,00 zł

3

113/10

0,1810

85 000,00 zł

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości  odbędą się w dniu 27 września  2022 r w niżej wymienionych godzinach:

  • dz. Nr 113/8 o godzinie 9,00,
  • dz. Nr 113/9 o godzinie 9,30,
  • dz. Nr 113/10 o godzinie 10,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy  Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do   przetargu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:

  • dz. Nr 113/8 – 7 400,00 zł zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych i 00/100),
  • dz. Nr 113/9  - 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100),
  • dz. Nr 113/10 -  8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100),

, które w przypadku chęci wzięcia udziału w przetargu, należy wpłacić w pieniądzu do dnia  23 września  2022 r.   na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki  nr (wpisać odpowiedni) – obręb Gorzeszów”                  

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach  i  w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Nieruchomości wytypowane do sprzedaży posiadają zapewnienie dostawy prądu oraz wody.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,
  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Gorzeszów,
  • na stronie internetowej gminy  : www.gminakamiennagora.pl,
  • na stronie internetowej: www.powiatowa.info,

 

Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 78.

 

REKLAMA