aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawkaInformujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy w swoich domach goszczą obywateli Ukrainy, o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, będącą podstawą naliczenia opłaty. Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak również zarządców budynków wielorodzinnych.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Lubawka – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej urzędu – http://um.lubawka.eu/co-gdzie-jak-zalatwic/referat-finansowy/deklaracja-o-wysokoci-opaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/14/132

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516-317-539 lub osobisty w Urzędzie Miasta Lubawka– pokój nr 8.

Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Stawka opłaty:

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XV/310/21 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi 28,00 zł miesięcznie.

REKLAMA