Drukuj

Kamienna GóraLIV Sesja Rady Miasta odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kamienna Góra. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. waryńskiego i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Wnioski.

 

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie sesji.