aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – działka Jawiszów – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza  nieruchomości do przetargu

 

1

487/11

0,1214

Jawiszów

JG1K/00006604/5

(księga wieczysta wolna od wpisów              i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie  zdecyzją o warunkach zabudowy nr 38/2021 z dnia 02.06.2021 r.  Wójta Gminy Kamienna Góra

 

79 000,00 zł

           

            Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu  27 maja 2022 ro godzinie  12,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

            Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu  do dnia  24 maja 2022 r.  na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra  z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki  nr 487/11 - obręb Jawiszów”.

            Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach  i  w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

            Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

            Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

           

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

            Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,
  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Jawiszów
  • na stronie internetowej gminy : gminakamiennagora.pl
  • na stronie internetowej : powiatowa.info

REKLAMA