aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - starostwoPrzewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuję, że XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15.Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Funkcjonowanie pomocy społecznej w powiecie kamiennogórskim:
- informacja Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie,
- informacja Powiatowego Ośrodka Wsparcia ? Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze,
- informacja Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze,
- informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychoonkologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
- informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
7. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2011-2012.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenia przychodów powiatu kamiennogórskiego na 2013 rok.
10. Projekt uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Projekt uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamiennogórski dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Projekt uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
13. Interpelacje.

14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Bożena Ziemiańska

REKLAMA