aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 48/3 0,2346 Ogorzelec JG1K/00007093/6
(księga wieczysta
wolna od wpisów
i obciążeń)
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
(Decyzja
nr 56/2011
z dnia 05.05.2012 r.
o warunkach
zabudowy)
51  600,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu 7 czerwiec  2013 r.  o godzinie 11,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 5 160,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 4 czerwca 2013  r.  na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem "Wadium  na poczet zakupu działki  nr 48/3 - obręb Ogorzelec"
 
Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych pochodzących z Powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.
   
BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ogorzelec
na stronie internetowej gminy  : www.gminakg.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info
w Tygodniku Regionalnym (RTI)

REKLAMA