aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 29/2 0,0509 Lipienica JG1K/00007081/9
(księga wieczysta
wolna od wpisów
i obciążeń)
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
(Decyzja
nr 97/2011
z dnia 19.08.2011 r.
o warunkach
zabudowy)
11 700,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r.  o godzinie 10,30 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 1 170,00 zł (słownie: jeden tysiąc  sto siedemdziesiąt złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 4 czerwca  2013  r.  na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem "Wadium  na poczet zakupu działki  nr 29/2 - obręb Lipienica"

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Lipienica
na stronie internetowej gminy  : www.gminakg.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info

REKLAMA