aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dzisiaj (środa, 31 stycznia) wchodzą w życie zmiany w Kodeksie wyborczym. Dotyczyć będą już tegorocznych wyborów samorządowych. Szczegółowe informacje na temat zmian publikuje Państwowa Komisja Wyborcza. Wskazuje również możliwy termin wyborów samorządowych.

 

PKW informuje, że premier powinien podać datę wyborów między 16 lipca a 16 sierpnia. Wtedy powinniśmy poznać dokładny kalendarz wyborczy. Według PKW wybory muszą się odbyć w dzień wolny od pracy między 17 października a 9 listopada 2017 roku. Możliwe są więc wybory w jedną z trzech niedziel - 21 lub 28 października albo 4 listopada - pełna informacja na stronie PKW.

Przed zmianą Kodeksu wyborczego jedynym możliwym terminem był 11 listopada. Teraz taka data jest już niemożliwa.

Po zmianie Kodeksu wyborczego kandydat na wójta, burmistrza może kandydować jednocześniej do rady tej samej gminy, miasta. Nie może jednak kandydować do rady powiatu czy sejmiku. Oznacza to, że kandydat na burmistrza Kamiennej Góry może startować równocześnie do rady miasta Kamienna Góra. Nie może kandydować do rady powiatu, co było częste praktyką, czy sejmiku.

Najważniejsze zmiany dla wyborcy dotyczą (tekst za stroną PKW):

ZNAK ?X? I NOWE ZASADY ODDAWANIA GŁOSU
Zgodnie z nową definicją znak ?X?, stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata, to ?co najmniej dwie linie?, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią nie wpływa na ważność oddanego głosu.

DWIE KOMISJE OBWODOWE
Zgodnie z ustawą funkcjonować będą dwa rodzaje komisji obwodowych. Jedna ? do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i druga do spraw ustalenia wyników głosowania. Obie komisje będą mogły wykonywać swoje czynności w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. Druga komisja zaczynać będzie pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym. Pierwsza komisja będzie przekazywać drugiej między innymi urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzać będzie w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.

TRANSMISJA Z LOKALU WYBORCZEGO
Od rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. Informacje o dostępie do transmisji będą podane co najmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku, gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane, a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW.

KAMPANIA WYBORCZA
Każdy wyborca będzie mógł prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, jedynie do zbierania podpisów popierających zgłoszenia kandydatów wymagana będzie pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego komitetu. Prowadzenie agitacji wyborczej bez pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego nie będzie stanowiło, jak dotychczas, wykroczenia.
Komitety wyborcze mogą, jak dotychczas, korzystać z nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne, a ponadto również z przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne i nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
W ramach prowadzonej agitacji wyborczej nie wolno rozdawać przedmiotów o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
Obowiązek usunięcia materiałów agitacyjnych w ciągu 30 dni po zakończeniu kampanii wyborczej nie będzie dotyczył plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych znajdujących się na nieruchomości prywatnej, o ile zgodzi się na to jej właściciel.

Pełna informacja PKW o zmianach w Kodeksie wyborczym

Już wcześniej PKW opublikowała stanowisko dotyczące podziału gmina na okręgi wyborcze. Czytamy w nim, że w związku z wprowadzeniem zmian do Kodeksu wyborczego w każdej gminie musi być przyjęty podział na okręgi wyborcze, nawet jeśli nie zaszły w num zmiany od poprzednich wyborów - podział na okręgi.

REKLAMA