aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

wybory samorządoweMając na uwadze zaplanowane na 16 listopada 2014 r. wybory samorządowe informuję, iż zgodnie z art. 494 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zabrania się kampanii wyborczej:{jcomments off}1)na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,

2)na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

3)na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4)w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje,

5)na terenie szkół wobec uczniów.

Osoby łamiące w/w przepisy podlegają karze grzywny.

W myśl art. 495 w/w ustawy kto, w związku z wyborami:

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,

- podlega również karze grzywny.

Tej samej karze podlega pełnomocnik, który w terminie 30 dni pod dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż w myśl art. 250a Kodeksu karnego kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, ten kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.

O wszelkich przypadkach łamania w/w przepisów proszę informować Miejską Komisję Wyborczą w Kamiennej Górze pod numerem 75 645 51 10 lub Komendę Powiatową Policji tel. 997 lub 112.

REKLAMA