aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Od godziny 11 trwa sesja rady miasta Kamienna Góra. Główne tematy dotyczą podsumowanie ubiegłego roku. Do godziny 19 odbyło się jedynie głosowanie nad wotum zaufania. Przed radnymi jeszcze podsumowanie budżetu, absolutorium oraz bieżące sprawy m.in. podział 1 mln zł nagrody za wysoki poziom szczepień przeciwko covid-19.

Aktualizacja 21:40

Według propozycji burmistrza 1 mln zł nagrody za wysoki poziom wyszczepienia podzielony został na realizację zadań zaproponowanych w pakiecie dla mieszkańca (800 tys. zł) i zakupy sprzętu dla szpitala (200 tys. zł). Radny Łukasz Sławiński zaproponował zabranie 750 tys. zł z wydatków z pakietu (zostawił tylko 50 tys. zł na badania profilaktyczne) i przekazanie ich na szpital. Zastępca burmistrza Paweł Fryc bronił propozycji burmistrza jako kompromisowej. Radny Jacek Bruździak kolejny raz stwierdził, że ankieta była źle przeprowadzona.

Ł. Sławiński uzasadnił proponowane zmiany. Według radnego burmistrz chciał przekazać środki na przygotowanie dokumentacji bez gwarancji ich realizacji oraz na potrzeby organizacji pozarządowych, które mogą otrzymywać dotacje tylko w drodze konkursów lub budżetu obywatelskiego. Dodatkowo radny miał wątpliwości czy realizacji zadań zaproponowanych przez burmistrza będzie zgodne z warunkami przyznania nagrody.

Za zmianami zaproponowanymi przez radnego zagłosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwko 4 wstrzymało się od głosu.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej budżet zagłosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwko, 1 wstrzymał się o d głosu. W efekcie tej decyzji szpital otrzyma od miasta 950 tys. zł na zakup sprzętu.

Aktualizacja 20:48
Budżet na rok 2021 zakładał w pierwszej wersji 91 mln zł dochodów i 98,7 mln zł wydatków. Po zmianach, na koniec 2021 roku, plan dochodów wynosił 106 mln zł, wydatków 111,5 mln zł. Ostatecznie dochody wykonane zostały w wysokości 108,3 mln zł (102% planu), wydatki w wysokości 100,5 mln zł (90%).

W 2021 roku Kamienna Góra wyemitowała obligacje o wartości 6,874 mln zł. Na koniec 2021 roku zadłużenie miasta wynosiło prawie 51 mln zł.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego zagłosowało 9 radnych, 1 był przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu.

Komisja rewizyjna zgłosiła zastrzeżenia dotyczące niezrealizowania części zaplanowanych inwestycji. Pomimo takich wątpliwości komisja zaproponowała udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 9 radnych, przeciwko było 5, 1 wstrzymał się od głosu. Burmistrz uzyskał absolutorium.

Oryginalna informacja
W sesji nie uczestniczy burmistrz Janusz Chodasewicz. Jest chory.

Sesję rozpoczęły wystąpienie ordynatorów kamiennogórskiego szpitala, którzy próbowali zachęcić władze miasta do przekazania szpitalowi pieniędzy na zakup sprzętu. Według najnowszej propozycji burmistrza szpital ma otrzymać 200 tys. zł, reszta przeznaczona zostałaby na projekty wybrane w ankiecie przez mieszkańców. Negatywna ocena tej ankiety, dotycząca zarówno pytań jak i samego głosowania przewija się przez całe obrady. - Takie ankiety robi się w Moskwie - ocenił starosta Jarosław Gęborys, który też zabrał głos w dyskusji. Na razie nie wiadomo, jaka zapadnie decyzji w sprawie podziału pieniędzy.

Sporo emocji wzbudził raport o stanie miasta. Radni zgłosili sporo uwag do jego braków. Dokumentu bronili zastępca burmistrza i sekretarz. Przed głosowaniem nad udzieleniem wotum zaufania swój sposób głosowania uzasadniła cześć radnych zapowiadająca głosowanie przeciwko. Jacek Bruździak jako powody braku zaufania do burmistrza wskazał: nierzetelne informowanie rady o sytuacji finansowej, niską realizację wydatków majątkowych, złą politykę informacyjną polegającą na prowadzeniu propagandy sukcesu, brak empatii w stosunku do osób jej wymagających (np. sprawa siedziby seniorów w wyremontowanym Centrum Kultury), złą politykę kadrową i zatrudnianie wielu osób spoza miasta, nieprzemyślane działania np. kilka projektów zagospodarowania zalewu. Łukasz Sławiński jako powód głosowania przeciwko wskazał brak dobrej woli we współpracy z radą oraz dyskredytowanie radnych mających inne zdanie niż burmistrz. Jako przykład pierwszej sytuacji wskazał sprawę propozycji wyemitowanie obligacji przy jednoczesnym nieprzekazywaniu informacji o decyzjach w sprawie odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod budowę S3. Zastępca burmistrza Paweł Fryc żałował, że w dyskusji nie usłyszał żadnych pozytywów. Powiedział radnym, że Janusz Chodasewicz jest pierwszym burmistrzem, który zajął się przebudową zalewu. Na te słowa zareagowała m.in. radna Danuta Kurnyta przypominając inwestycja prowadzone w czasie kadencji Krzysztofa Świątka.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 2 radnych, przeciwko był 9, 4 wstrzymało się od głosu. Podobnie było w latach poprzednich. Do tej pory burmistrz Janusz Chodasewicz w żadnym roku nie zdobył zaufania radnych.

 

REKLAMA