aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MieroszówBurmistrz Mieroszowa oraz Mieroszowskie Centrum Kultury zapraszają na XXI Bieg Jeża, który odbędzie się w dniu 1 maja 2013 w Mieroszowie o godz. 14.00 na terenie Hali sportowo – widowiskowej przy ul. Hożej 4. Imprezami dodatkowymi będzie II Marsz Jeża Nordic Walking oraz dla najmłodszych zawodników Bieg Jeżyków (start o godz. 11.00).MARSZ NORDIC WALKING
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów
tel. fax/74/880-12-68

2.TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2013r. , godz. 14:00,
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Hoża 4, Mieroszów.
Trasa: START z ul. Hożej – ul. Żeromskiego, ul. Kwiatowa, droga leśna wzdłuż granicy do Golińska – ul. Wojska Polskiego – ul. Strzelców – META ul. Hoża.

3. CEL IMPREZY:
• popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej oraz uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
• promocja Gminy Mieroszów i integracja lokalnego środowiska.

4. UCZESTNICTWO
• w marszu Nordic Walking prawo startu mają osoby pełnoletnie,
• osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący i obuwie sportowe),
• wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów,
• obowiązuje podział na kategorie kobiet i mężczyzn oraz grupy wiekowe..
Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny.

5. DYSTANS I KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
- dystans: 8,5 km,
- do 39 lat,
- 40 lat i więcej.

6. KATEGORIA SPECJALNA – NIEPEŁNOSPRAWNI
Osoby niepełnosprawne startują zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi.

7. ZGŁOSZENIA:
• zgłoszenia dokonywane są bezpośrednio w dniu imprezy do godz. 13.30 w Biurze Zawodów (ul. Hoża 4).
• uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 10 złotych,
• z opłaty zwolnione są osoby niepełnoletnie, studenci do 25 roku życia i osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji.

8. NAGRODY:
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:
• miejsca I, II, III - puchary i nagrody rzeczowe.
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, posiłek i napój na mecie marszu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• organizator zapewnia opiekę medyczną,
• każdy zawodnik jest ubezpieczony przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej,
• marsz odbędzie się bez względu na pogodę,
• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora marszu,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu,
• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie,
• w sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim
obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Jeża.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.


XXI BIEG JEŻA
R E G U L A M I N

1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów
tel. fax/74/880-12-68

2.TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2013r. , godz. 14:00,
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Hoża 4, Mieroszów.

3. CELE:
· promocja aktywności ruchowej i popularyzowanie narciarstwa biegowego jako formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na powietrzu,
· promocja Gminy Mieroszów oraz walorów turystycznych tego regionu,
· integracja zawodników, klubów sportowych, budowanie w uczestnikach współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji co doprowadza do osiągania przez nich jak najlepszych wyników sportowych,
· stworzenie możliwości systematycznie biegającym sprawdzenia progresji wyników,
· promowanie współpracy transgranicznej na płaszczyźnie sportowej,
· realizacja kalendarza imprez sportowych MCK.

4. UCZESTNICTWO:
• uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. nr 101 poz. 1095),
• dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia, dodatkowo zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców bądź opiekunów prawnych,
• w biegu na dystansie 8,5 km prawo startu mają osoby, które ukończyły 17 lat,
• osoby biorące udział w biegach na, 0,5km, 1 km, 2 km, 3 km, nie spełniające wymogów wiekowych zaliczają bieg, nie zostają jednak sklasyfikowani.

5. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE:
Na dystansach:
• 0,5 km: dziewczęta – chłopcy 7-8 lat – roczniki 2006 – 2005,
• 1 km: dziewczęta – chłopcy 9-10 lat – roczniki 2004 – 2003,
• 2 km: dziewczęta – chłopcy 11-13 lat – roczniki 2002 – 2000,
• 3 km: dziewczęta – chłopcy 14 -16 lat – roczniki 1999 – 1997,
• 8,5 km: osoby w wieku 17 lat i więcej – rocznik 1996 i wyżej.
Na dystansie 8,5 km wprowadza się grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
• K1, M1 - 17-19 lat – roczniki – 1996 - 1994
• K2, M2 – 20-30 lat – roczniki – 1993 - 1983
• K3, M 3 - 31-40 lat –roczniki – 1982 - 1973
• K4, M4 - 41-50 lat – roczniki – 1972 - 1963
• K5, M5 - 51-60 lat – roczniki – 1962 - 1953
• K6, M 6- 61 i więcej – roczniki – 1952 i niżej.

6. KATEGORIA SPECJALNA – NIEPEŁNOSPRAWNI
Osoby niepełnosprawne startują zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi.
Organizator dopuszcza możliwość startu osoby niepełnosprawnej na dowolnie wybranym przez nią dystansie – zgodnie z harmonogramem startów.

7. ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w imprezie jest wypełnienie druku zgłoszenia stanowiącego załącznik do regulaminu i uiszczenie wpisowego w dniu zawodów.

8. OPŁATY STARTOWE
• opłata startowa – 20 zł brutto,
• z opłat startowych zwolnieni są dzieci, uczniowie, studenci do 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji.

9. NAGRODY:
W Biegu Jeża przewiduje się następujące nagrody:
• wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy,
• na wszystkich dystansach za I, II, III miejsce medal i nagroda rzeczowa,
• w kategorii OPEN za I, II, III miejsce puchar.

10. PROGRAM ZAWODÓW
Godz. 14.00 - uroczyste otwarcie Biegu Jeża
Harmonogram startów:
10:30- otwarcie biuro zawodów, zapisy,
14:00 - rocznik 2006 – 2005 – 0,5 km,
14:10 – rocznik 2004 – 2003 – 1 km,
14:25 - rocznik 2002 – 2000 – 2 km,
14:40 – rocznik 1999 – 1997 – 3 km,
15:00 – Bieg Główny,
Godz. 15:10 dekoracja dzieci i młodzieży,
Godz. 16:30 dekoracja biegaczy.

11. INFORMACJE DODATKOWE
• dzieci i młodzież startują z karteczkami (zapewnia organizator),
• podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe wydawane przez organizatora,
• szatnia dla uczestników będzie dostępna na miejscu startu,
• uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• organizator zapewnia opiekę medyczną,
• trasa biegu będzie oznakowana,
• uczestnicy biegu otrzymają po biegu gorący posiłek i napój na podstawie talonu,
• w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny,
• organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w zależności od warunków pogodowych – zmianę trasy i skrócenie dystansów bądź odwołania biegu.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim
obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Jeża.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.

BIEG JEŻYKA
R E G U L A M I N
1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów
tel. fax/74/880-12-68

2.TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2013r., godz.11:00.
Trasa wytyczona wokół boiska hali widowiskowo-sportowej, ul. Hoża 4, Mieroszów.
Zapisy od godz. 10:30 w biurze zawodów, ul. Hoża 4.

3. CELE:
• popularyzacja i upowszechnienie biegania w bliskości z przyrodą jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
• popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
• promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
• integracja środowiskowa.

4. UCZESTNICTWO:
Organizator przyjął 2 kategorie:
• 4-5 lat- 125 m- chłopcy i dziewczęta (wiek przedszkolny),
• 6 lat- 250 m- chłopcy i dziewczęta (wiek przedszkolny).
Wszyscy uczestnicy Biegu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach.

5. Postanowienia:
• podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe (karteczki wydawane przez Organizatora),
• wymagany strój sportowy – obuwie sportowe oraz spodnie z długą nogawką,
• po biegu uczestnicy otrzymają medale i upominki,
• organizator zapewnia opiekę medyczną.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
Zapraszamy do udziału w Biegu Jeżyka najmłodszych amatorów biegania. Niech sportowa rywalizacja będzie dla naszych młodych przyjaciół lekcją prawdziwego współzawodnictwa, solidarności i radości.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez