aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
PCE Kamienna Góra

Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy V – VII ) oraz ponadpodstawowych (gimnazjum i ponadgimnazjalna) do wzięcia udziału w konkursie na: hasło promujące działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z okazji jubileuszu 50 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Konkursowe prace należy dostarczyć do siedziby PCE do dnia 29.09.2017  r.

REGULAMIN KONKURSU
NA HASŁO PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 50 – LECIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE.

Organizator:
PCE – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17

Adresaci:
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu kamiennogórskiego.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
- szkół podstawowych ( klasy V – VII ),
- szkół ponadpodstawowych ( gimnazjum i ponadgimnazjalna ).

Temat konkursu:
"Hasło promujące działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z okazji Jubileuszu 50 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze".

Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych propozycji haseł, które staną się wizytówką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze w szczególności poprzez umieszczenie ich w materiałach informacyjny.
Hasło promujące powinno być oryginalne, łatwe do zapamiętywania oraz odzwierciedlać specyfikę działalności placówki.

Zasady przeprowadzenia konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie hasła w nieprzekraczalnych terminie tj. do dnia 29.09.2017 r. Wraz z pracą należy podać następujące dane autora: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę szkoły i klasę.
 
a) pocztą tradycyjną
na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17, 58 - 400 Kamienna Góra z dopiskiem „Konkurs na hasło promujące”

b) osobiście do sekretariatu poradni.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedno hasło promujące Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kamiennej Górze.

Pamiętaj aby hasło było Twojego autorstwa !

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Nagrody:
Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o werdykcie.

Rozdanie nagród odbędzie się 06.10.2017 r. podczas obchodów 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze, godz. 15.

Uczestnik Konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do wybranego w drodze konkursu hasła promującego Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kamiennej Górze oraz wyraża zgodę na jego wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla autora.

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez