aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PCE Kamienna GóraPowiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI ) i gimnazjów do wzięcia udziału w powiatowym konkursie: „Bezpieczny Internet”.  Konkursowe prace należy dostarczyć do siedziby PCE do dnia 10.02.2017  r.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "BEZPIECZNY INTERNET"

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji  w Kamiennej Górze ( zwane dalej „Organizatorem”).

2. Cele konkursu:  zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci  i młodzieży do zasobów internetowych - rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu.

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

4. Termin dostarczania prac upływa 10.02.2017 roku. Liczy się data wpływu do sekretariatu Organizatora. Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

5. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 28.02.2017 roku na stronie www.pcekamgora.org.  


6. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)
i gimnazjalnych.

7. Jedna osoba może dostarczyć na konkurs tylko 1 pracę.

8. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu zgodnie z tematem i celem konkursu. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

9. Prace prosimy doręczać do Organizatora (ul. Papieża Jana Pawła II nr 17, Kamienna Góra).

10. Wraz z pracą należy podać następujące dane autora: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę szkoły i klasę.
 
11. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje jury są ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki, a ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora.

12. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze 28.02.2017 r.
o godzinie 15:30 przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego oraz dyrektora PCE.

13. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. nr 133, poz. 883).

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka ( np. rodzic, opiekun ) do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora na terenie powiatu i po za nim, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

16. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.

19. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród
w związku z prowadzeniem konkursu.

22. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

PCE Kamienna Góra

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez