aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Rusza projekt - Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach - dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku 7 - 16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Lubawka, pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

 

gmina Kamienna GóraDotyczy: Odbioru Odpadów Komunalnych Z Terenu Gminy – Zmiana Firmy Świadczącej Usługi

fot. via UG Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra stara się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację projektu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra” .

Kamienna GóraXXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

Sanikom LubawkaW związku z awarią sieci wodociągowej w Lubawce, przy ulicach: Kamiennogórska, Zielona, Anielewicza, Plac Wolności, Ciasna, Boczna, Piastowska, Dolna, Morska, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dnia 17.01.2017 r. (wtorek) od godziny 8.30 do 16.00.

W związku z licznymi pytaniami płynącymi do Urzędu Miasta poniżej prezentujemy podział ulic na terenie Kamiennej Góry ze względu na właścicieli, na których spoczywa również obowiązek letniego i zimowego utrzymania.

Kamienna GóraPrzypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń (m.in. piasku, śmieci, liści, chwastów)  błota, a w okresie zimowym szczególnie śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia została zawarta umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Powiatem Kamiennogórskim na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze projektu staży zagranicznych pt.: „Profesjonalizm i pasja w usługach gastronomicznych i hotelarskich na przykładzie niemieckim”. Projekt ZSZiO zostanie w całości sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. via UM Kamienna Góra

W kamiennogórskim ratuszu gościł w miniony wtorek (10 stycznia) Michael Schudrich naczelny rabin Polski. Jego wizyta związana była ze sprawą dawnego cmentarza żydowskiego w Kamiennej Górze przy ul. Księcia Bolka.

Kamienna GóraDyżury radnych Rady  Miejskiej w Kamiennej  Górze styczeń 2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202