aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

Kamienna Góra Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Kamienna GóraZapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Burmistrza Kamiennej Góry na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową. Termin przesyłania zgłoszeń wydłużony został do 15 stycznia br.

gmina Kamienna GóraInformujemy, że w dniu 5 stycznia 2019 r. (sobota), odebrane zostaną dodatkowo (poza harmonogramem) odpady komunalne zmieszane z sołectw: Leszczyniec, Nowa Białka, Ogorzelec, Szarocin, Raszów.

SanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Paprotkach mogą występować przerwy w dostawie wody do godziny 20:30 2 stycznia 2019 roku (środa) do godzin porannych 3 stycznia (czwartek).

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), oraz zgodnie z uchwałą Rdy Gminy Marciszów nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2019 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz w/w podmiotom, w obszarach:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Kamienna Góra.

Szanowni Państwo !
Serdecznie przepraszamy za zwłokę, w udostępnieniu przez firmę pojemników i worków  służących do selektywnej zbiórki na frakcję suchą i zmieszaną. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość za spowodowane zamieszanie, które jest od Gminy niezależne.

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra - styczeń 2019

Piątek godz. 14.30 – 15.30 pokój nr 202

SanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Lubawce przy ul. Lipowej i Nowa Kolonia mogą występować przerwy w dostawie wody w dniu 27.12.2018 r. (czwartek) do godziny 11.00.