Drukuj

Kamienna GóraXLVII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubawskiej i Jaśminowej w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok (z autopoprawką).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Kamienna Góra oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.