aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – lokal mieszkalny – Szarocin – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr lokalu

Położenie lokalu

Pow. użytkowa lokalu

 [m2]

udział w częściach wspólnych budynku i działce

[%]

Nr księgi wieczystej

macierzystej

(gruntowej)

Nr ewid.

 działki siedliskowej

Przeznaczenie

Cena wywoławcza do przetargu

1

4

Szarocin 64

29,08

16,35

JG1K/000

17703/9

wolna od wpisów i obciążeń

84/1

o pow. 0,2258 ha

Lokal mieszkalny

43 900,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości obędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godzinie 9,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 5 000,00 zł do dnia 17 marca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 64, zlokalizowanego w Szarocinie”. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o łącznej pow. 52,77 m2, w tym: kuchnia o pow. 19,99 m2, pokój o pow. 19,79 m2, garderoba o pow. 4,30 m2, łazienka o pow. 4,79 m2, oraz piwnica o pow. 3,90 m2, położony na pierwszym piętrze w budynku nr 64 w Szarocinie

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości lokalowej pokrywa nabywca w całości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Szarocin
- na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
- na stronie internetowej : www.powiatowa.info
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, pok. 303 (IIp.), tel. 75 6106278.

REKLAMA