aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Krzeszów - działki

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych niezabudowananych z gminnego zasobu nieruchomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

brutto

1

978/1

0,1753

 

Krzeszów

(ul. Betlejemska)

JG1K/00000169/1

księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2020 z dnia 16.03.2020 r.

92 200,00 zł

2

978/2

0,1752

92 200,00 zł

3

978/3

0,1759

92 500,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 18 września 2020 r. w niżej wymienionych godzinach:
1. dz. Nr 978/1 – godz. 10.00,
2. dz. Nr 978/2 – godz. 10.30,
3. dz. Nr 978/3 – godz. 11.00,

w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra (III piętro), Aleja Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100) na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem ”Wadium na poczet zakupu działki (wpisać odpowiedni nr działki) – ul. Betlejemska Krzeszów” - najpóźniej do dnia 15 września 2020 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Krzeszów
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
• na stronie internetowej : www.powiatowa.info
• na stronie internetowej : www.otodom.pl
• na stronie internetowej : www.OLX.pl

 

REKLAMA