aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pupPożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych art.15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm. )

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że o pożyczkę z Funduszu Pracy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe m. inn.takie jak:
- kluby sportowe
- parafie
- koła gospodyń wiejskich
- ochotnicze straże pożarne
- stowarzyszenia pszczelarzy
- koła łowieckie
- koła wędkarskie
i inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r.
Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona 31 marca 2020r. oraz w dniu składania wniosku.
Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o pożyczkę w kwocie maksymalnie  5 tys. zł. , przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100.000 zł.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Szczegółowe informacje:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org


lub telefonicznie:

75 645 01 76; 75 645 01 69

REKLAMA