aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra - działki Leszczyniec - III przetarg ustny

Wójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowananych z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 29 lipca 2020 r. w niżej wymienionych godzinach:
1. dz. Nr 132/8 – godz. 9.30,
2. dz. Nr 132/11 – godz. 10.00
w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra (III piętro), Aleja Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości:
1. dz. Nr 132/8 – 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100),
2. dz. Nr 132/11 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100),
na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem ”Wadium na poczet zakupu działki (wpisać odpowiedni nr działki) – obręb Leszczyniec” - najpóźniej do dnia 23 lipca 2020 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : www.gminakamiennagora.pl – zakładka nieruchomości.

REKLAMA