aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via UM Lubawka

Roboty budowlane przy budowie ścieżki rowerowej w obrębie zbiornika Bukówka osiągnęły połowę realizacji zakresu ustalonego w przetargu nieograniczonym. W dniu 16 marca 2020 r. odbyła się Rada Budowy na której dokonano także odbioru części inwestycji. W Radzie Budowy udział wzięli:

 

Alfred Michno - Kierownik Referatu IGKiP UM Lubawka
Michał Salata - Pracownik Referatu IGKiP UM Lubawka
Michał Ołdak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce
Oskar Najdek - Radny Rady Miejskiej w Lubawce
Krzysztof Bijak - Inspektor nadzoru
Marek Zimmer - Wykonawca PW Corso

Zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę zgłoszeniem wykonania części robót: na całej długości ścieżki zdjęto warstwę ziemi i wykonano podbudowę (z wyłączeniem części na bocznej zaporze). Zostały także wykonane przepusty oraz przygotowane fundamenty pod kładki na rzece Bóbr oraz na strumieniu Bochorzyna. Łącznie ścieżka rowerowa będzie długości 5 178,51 m, a w połączeniu z odtworzonymi ścieżkami po stronie czeskiej oraz łącznikiem po drodze leśnej odtworzy szlak J. A. Komeńskiego łączący Polskę z Czechami.

fot. via UM Lubawka

Podczas spotkania ustalono konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na odwodnieniu ścieżki rowerowej. W wielu przypadkach istniejące rowy nie są konserwowane, co stwarza zagrożenie niekontrolowanego spływu wód pochodzących z intensywnych opadów oraz roztopów, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia nowo powstałej nawierzchni. Gmina Lubawka po zakończeniu projektu jest zobowiązana utrzymać go przez 5 lat. Powyższe prace pozwolą na zabezpieczenie ścieżki przed jej degradacją.

Przypominamy, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 i realizowany jest w partnerstwie z Miastem Zaclerz.

fot. via UM Lubawka

 

REKLAMA