aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

działki Przedwojów

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

Aktualizacja 31.03.2020.
Przetarg odwołany z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

649/1

0,1654

Przedwojów

JG1K /00003381/4

wolna od wpisów i obciążeń

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Uchwała Nr XXXVI/209/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)

64 500,00

2

649/2

0,1735

67 700,00 zł

3

649/3

0,1827

71 500,00 zł

4

649/4

0,1902

74 200,00 zł

5

649/5

0,1931

75 300,00 zł

6

649/6

0,1935

75 400,00 zł

7

649/14

0,3053

119 100,00 zł

8

649/15

0,2018

78 750,00

9

649/16

0,2013

78 500,00 zł

10

649/17

0,2007

78 300,00 zł

11

649/18

0,2002

78 200,00 zł

 

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 17 kwietnia 2020 r. w niżej wymienionych godzinach:
• dz. Nr 649/1 o godzinie 9,00,
• dz. Nr 649/2 o godzinie 9,30,
• dz. Nr 649/3 o godzinie 10,00,
• dz. Nr 649/4 o godzinie 10,30,
• dz. Nr 649/5 o godzinie 11,00,
• dz. Nr 649/6 o godzinie 11,30,
• dz. Nr 649/14 o godzinie 12,00,
• dz. Nr 649/15 o godzinie 12,30,
• dz. Nr 649/16 o godzinie 13,00,
• dz. Nr 649/17 o godzinie 13,30,
• dz. Nr 649/18 o godzinie 14,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.
Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
• dz. Nr 649/1 – 6 450,00 zł zł (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/2 - 6 770,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/3 - 7 150,00 zł (słownie:siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/4 - 7 420,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/5 - 7 530,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/6 - 7 540,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/14 - 11 910,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/15 - 7 875,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/16 - 7 850,00 zł (słownie:siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/17 - 7 830,00 zł (słownie:siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/18 - 7 820,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dwadziesćia złotych i 00/100),
, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 14 kwietnia 2020 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Przedwojów”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Nieruchomości wytypowane do sprzedaży posiadają zapewnienie dostawy prądu, wody oraz gazu.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Przedwojów,
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,
• na stronie internetowej: www.powiatowa.info,
• na stronie internetowej www.univest.eu,
• na stronie internetowej www.otodom.pl,
• na stronie internetowej www.olx.pl.

Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 76.

 

 

REKLAMA