aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju i Infrastruktury
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennejI. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kamienna Góra, ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.

II. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
6) posiadane wykształcenie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018.1945 t.j.) tj:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej (tyt. inżyniera lub wyższy),
lub
b) osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt d oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,
lub
c) uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym,
lub
d) uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
lub
e) kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
lub
7) doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
8) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi programów komputerowych na stanowisku (m.in.Word, Excel),
2) umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy zespołowej,
3) komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność, dokładność, sumienność.

V. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b) prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności jego sporządzaniem, aktualizacjami, zmianami lub uzupełnieniami (w formie zlecenia podmiotowi gospodarczemu lub działań własnych),
c) prowadzenie spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminie, w szczególności sporządzaniem takich planów, ich aktualizacjami, zmianami lub uzupełnieniami (w formie zlecenia podmiotowi gospodarczemu lub działań własnych),
d) sporządzanie opinii o sposobie zagospodarowania terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (stwierdzenie zgodności lub braku zgodności z MPZP),
e) wydawanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
f) działania w zakresie realizowania renty planistycznej,
g) wydawanie opinii oraz prowadzenie uzgodnień wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego jako przypisane do kompetencji gminy.
h) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zgodność zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
i) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziałów nieruchomości, w tym sporządzanie postanowień opiniujących i decyzji zatwierdzających podział,

2) w zakresie ewidencji nieruchomości:
a) ustalanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości,
b) zakładanie i prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
c) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic.

3) realizacja zadań gminy wynikających z prawa energetycznego, w szczególności:
a) opracowywanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (w formie zlecenia podmiotowi gospodarczemu lub działań własnych),
b) opracowywanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części w przypadku, o którym mowa w art.19 ust.8 prawa energetycznego (w formie zlecenia podmiotowi gospodarczemu lub działań własnych).

VI. Warunki pracy:
1) umowa o pracę, wymiar czasu pracy - pełny etat.
2) praca w siedzibie urzędu gminy - budynek piętrowy (brak windy),
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
4) praca biurowa: stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
5) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
​W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

VIII. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – odręcznie podpisany,
• list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 14.00 na adres:

Urząd Gminy Kamienna Góra
ul. Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe:
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 610 92 82, 75 610 92 83
• Dokument aplikacyjny CV powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej części rekrutacji.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Kamienna Góra działa dwuetapowo:
I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap - z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd Gminy Kamienna Góra reprezentowany przez Wójta Gminy Kamienna Góra, z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10. Dane będą przetwarzane dla celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane innym podmiotom. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy
/-/
Patryk Straus

Kamienna Góra, dnia 04 lutego 2020 r.

REKLAMA