aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MarciszówNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 688), oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XII/73/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2020 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz w/w podmiotom w obszarach:

 

1. ”Upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji'' .Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2020 roku wynosi 50.000,00 zł.

2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'' Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2020 roku wynosi 20.000,00 zł.

Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1 : Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 w terminie: do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania pkt. 2 określony zostanie w terminie późniejszym.
Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać w Referacie Ogólno-Organizacyjnym i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 (pok. 24) lub na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl

 

 

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

 

REKLAMA