aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie autopoprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski.

13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

 

REKLAMA