Drukuj
Kamienna Góra - ul. Okrzei

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (wpisanej do rejestru zabytków) z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

1

132/2

(działka zabudowana

budynkiem usługowym o pow. 495 m2 wyłączonym z użytkowania)

0,0643

Kamienna Góra

ul. Okrzei nr 14

(Obręb nr 6)

JG1K /00013832/4

dział IV księgi wieczystej – obciążony hipoteką na kwotę: 50 801,70 zł

dział III księgi wieczystej

ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością

nieruchomość wpisana do rejestru zabytków

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 5. MW1

Tereny zabudowy produkcyjnej – 4. P

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 2.MW/U.

Uchwała Nr VI/38/07
Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Aleja Wojska Polskiego, Okrzei oraz rzek Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze

132 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 13,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych i 00/100), które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 27 września 2019 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 132/2 – ul. Okrzei nr 14 Kamienna Góra”.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Przedmiotowa nieruchomość wipsana jest do rejestru zabytków województwa jeleniogórskiego pod nr 1338/J na podstawie decyzji Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 15 czerwca 1998 r.

Zastosowano 20 % bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków na podstawie uchwały Nr IV/25/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2019 roku.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Przeniesienie prawa własnośći przedmiotowej nieruchomości na wyłonionego w drodze przetargu kandydata na nabywcę - nastąpi bez obiążenia hipotecznego.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,
• na stronie internetowej: www.powiatowa.info,
• Telewizja Kamienna Góra (TVKG).

Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 76.