aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

319/3

0,1333

Leszczyniec

JG1K/00005198/1

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 67/2013 z dnia 22.08.2013 r..

21 800,00 zł

2

132/8

0,5057

Leszczyniec

JG1K/00005198/1

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 51/2014 z dnia 08.10.2014 r..

79 300,00 zł

3

132/11

0,1317

Leszczyniec

24 300,00 zł

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w niżej wymienionych godzinach:
• dz. Nr 319/3 o godzinie 11,30
• dz. Nr 132/8 o godzinie 12,00
• dz. Nr 132/11 o godzinie 12,30
w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
• dz. Nr 319/3 – 2 180,00 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 132/8 -7 930,00 zł (słownie:siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 132/11 - 2 430,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych i 00/100),
, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 07 sierpnia 2019 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Leszczyniec”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Leszczyniec
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
• na stronie internetowej: www.powiatowa.info

 

REKLAMA