Print

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 01 lipca 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”. Konkurs dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Celem programu jest:

 

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Beneficjentem programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (jst), która może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500 (G - wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo Finansów). Dla Gminy Kamienna Góra wskaźnik ten wynosił w 2018 r. - 1 105,53.

Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 % ww. kwoty dofinansowania, zaś udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % tej kwoty.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, które są zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Koszty poniesione przed datą złożenia wniosku nie są kosztami kwalifikowanymi. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

 

Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Przyznanie dofinansowania jest ograniczone przeznaczonymi przez Wojewódzki Fundusz środkami na ten cel.

 

W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu wniosku złożonego przez gminę, termin demontażu, transportu, unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował usługę na terenie gminy. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Termin zakończenia realizacji zadania wynikający z umowy pomiędzy wykonawcą zadania, a Beneficjentem (Gminą) nie może przekroczyć terminu 27 września 2019 r.

 

Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, pok. 303 II p., na stronie internetowej Urzędu http://www.gminakamiennagora.pl/  w zakładce: Samorząd – Ochrona Środowiska – Azbest oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Informacje Publiczne – Ochrona Środowiska – Program azbestowy.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania usuwania azbestu można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 75 610 60 11.

Ponieważ termin na złożenie przez Gminę jako Beneficjenta wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu upływa w dniu 22 lipca br., osoby zainteresowane usunięciem azbestu i skorzystaniem z pomocy na ten cel, proszone są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 201) w terminie do 18 lipca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu pod adresem: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/azbest/w_131,regulamin-konkursu

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra
/-/ Patryk Straus