Print

Kamienna GóraXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta. z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z X i XII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra" i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra".
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:
H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i W. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie Sesji.