aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Górana realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

 

1. W związku z realizacją Gminy Miejskiej Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2019 rok zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na zadanie:

"Zwiększenie dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych (biorących udział w procedurze prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra)”

2. Termin realizacji zadania: maj -grudzień 2019 r. (dwa razy w tygodniu: wtorki w godzinach porannych, czwartki w godzinach popołudniowych).

3. Miejsce wykonywania zadania: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Gorze przy Al. Wojska Polskiego 1.

4. Wymagane kwalifikacje: ukończenie studiów psychologicznych.

5. Oferty powinny zawierać:
a) proponowaną kwotę brutto za 1 godz.,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

6. Oferty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Oferty powinny być zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych”.

Informacji udziela p. Joanna Pogońska - inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, tel. 75 645 51 26.


Zastępca Burmistrza
Miasta Kamienna Góra
/-/ Adam Blicharski


Klauzula informacyjna:
Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznęj Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce “Ochrona danych osobowych” - klauzule informacyjne- klauzula ogólna dla Urzędu Miasta Kamienna Góra.