aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MarciszówNa podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zmianami) WÓJT GMINY MARCISZÓW ogłasza konkurs na stanowisko
INSPEKTORA ds. DROGOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY W MARCISZOWIE

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2. Stanowisko :
INSPEKTOR DO SPRAW DROGOWNICTWA

3. Wymagania niezbędne.
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2018 r, poz. 1260) tj.:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) posiada wykształcenie wyższe techniczne (preferowane drogownictwo, budownictwo), administracyjne
6) znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o drogach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych,
7) staż pracy – min. 3 lata /w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych/,
8) prawo jazdy kategorii B

4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b) uprzejmość i życzliwość w kontaktach, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
c) cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem robót drogowo-mostowych,
2. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na roboty drogowo-mostowe, a w szczególności współpraca w tym zakresie z innymi referatami,
3. prowadzenie spraw związanych z realizacja robót drogowo-mostowych:
- zlecanie dokumentacji projektowej oraz związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
- prowadzenie nadzoru nad robotami wg odrębnych postanowień, np. umów, egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, - ostatecznych, eksploatacyjnych, pogwarancyjnych itp., zwalnianie kaucji gwarancyjnych,
- rozliczanie robót, sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, sporządzanie dokumentów OT, PT,
- działania w zakresie zgłaszania robót zgodnie z prawem budowlanym, uzyskiwanie decyzji na pozwolenia na budowę, na użytkowanie itp.,
4. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji robót,
5. prowadzenie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kpa,
6. uzgadnianie lokalizacji budynków, ogrodzeń, zjazdów, chodników, reklam, sieci i urządzeń technicznych,
7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z naliczaniem opłat,
8. naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
9. wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
10. ewidencja dróg, obiektów mostowych,
11. letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich itp.
12. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: pełny etat,
2) termin rozpoczęcia pracy: 01 maja 2019r
3) rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń co do pełnienia funkcji przez pracownika, a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ( DZ.U. z 2018 roku, poz.936 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 8/18 Wójta Gminy Marciszów z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
2. kserokopia dowodu osobistego,
3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, o którym mowa w ust. 3,
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Informacje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarcie umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 29 marca 2019 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora do spraw drogownictwa”,
2) decyduje data wpływu do Urzędu,
3) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4) o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik