Print

Kamienna GóraIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.,z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z I i II Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie autopoprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski.

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.