aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLVII Sesja Rady Miasta odbędzie się 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy osiedlem typu miejskiego Szczerzec (Ukraina) a miastem Kamienna Góra (Rzeczpospolita Polska).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu partycypacyjnego Miasta Kamienna Góra.
10. Przyjęcie oświadczenia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie podziału powiatu kamiennogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.