aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra

Przedłużenie terminu składania wniosków na dotację na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę pieców na terenie gminy Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

 

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) lub biomasą na przyjazne źródła ciepła, przedłuża się termin składania wniosków o dofinansowanie do 15 sierpnia 2018 roku.

Celem Programu jest:
1. Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych;
2. Trwała likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż przyjaznego źródła ciepła, w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym oraz lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kamienna Góra.

Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców oraz od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wysokość dotacji będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych ZAKOŃCZONEGO ZADANIA, w maksymalnej wysokości:
a) dla domu jednorodzinnego – do 10.000 zł;
b) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – do 7.000 zł;
c) w przypadku kotłowni zasilającej w budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych instalacji będzie określony w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako iloczyn tej liczby i kwoty – do 4.000 zł.

Jednocześnie przypominamy, że dotacja:
1. Nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz budynków w budowie.
2. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.
3. W przypadku zakupu i montażu kotłów na paliwa stałe muszą one spełniać wysokie normy ekologiczne (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 lub wyższa potwierdzona przez akredytowane laboratorium).

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra – Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 303 II p.), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra (zakładka CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ – OCHRONA ŚRODOWISKA - Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Informacje o programie można uzyskać także pod numerem telefonu 75 610 60 11.

gmina Kamienna Góra