aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Towarowej i Przemysłowej w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 45/15, obr. 3).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 27/72, obr. 5)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 21/2 i 22/1, obr. 5)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 161/15, obr. 3
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze, obszar „U”.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie Sesji.