aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 257 0,2790 Ptaszków JG1K/00007097/4
(księga wieczysta wolna
od wpisów i obciążeń)
Zabudowa mieszkalno–usługowa
(zgodnie z wydaną decyzją
o warunkach zabudowy
nr 57/2015 z dnia 31.12.2015 r.)
63 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 13,30 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 13 marca 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 257 - obręb Ptaszków”.

Wcześniejsze przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniach: I – w dniu 09.06.2017 r. , II – w dniu 14.07.2017 r., III w dniu 16.08.2017 r., IV w dniu 25.09.2017 r., V w dniu 07.11.2017 r.VI w dnie 22.12.2018 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ptaszków
na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info