aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta. z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze n/t bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
5. Wnioski, zapytania i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminów przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminów i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w grupach przedszkolnych znajdujących się w strukturach przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady w 2017 roku.
17. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju z działalności komisji w 2017 roku.
18. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z działalności komisji w 2017 roku.
19. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji w 2017 roku.
20. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych z działalności komisji
w 2017 roku.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Regulaminowej z działalności komisji
w 2017 roku.

22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie Sesji.