aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra, odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie autopoprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.