Print

Kamienna GóraXXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

 

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Informacja Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic J. Słowackiego i Azaliowej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działalności Burmistrza Miasta w zakresie wydanych decyzji o przydzielenie lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2015-2016.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Henryk Różański