Print

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr lokalu

Położenie
lokalu
Pow.
użytkowa
lokalu
[m2]
udział
w częściach
wspólnych
budynku
i działce
[%]
Nr księgi
wieczystej
macierzystej
(gruntowej)
Nr ewid.
działki
siedliskowej
Przeznaczenie Cena wywoławcza
do przetargu
1 5 Jawiszów nr 10 159,70 27,20 JG1K/00006604/5
wolna od wpisów
i obciążeń
487/5
o pow.
0,1441 ha
Lokal użytkowy
(z możliwością
adaptacji
na lokal mieszkalny
zgodnie z decyzją
o warunkach
zabudowy nr 66/2013
z dnia 22.08.2013 r.)
37 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości obędzie się w dniu  31 sierpnia 2017 r.  o godzinie 10,15 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.  3 7000 ,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia   28 sierpnia 2017 r.  na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu lokalu użytkowego nr 5, położonego w budynku nr 10, zlokalizowanym  w Jawiszowie”.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach  i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów art. 43, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2011 r.  Nr 177 poz. 1054   z późniejszymi zmianami).

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  lokalowej  pokrywa nabywca w całości.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Jawiszów
na stronie internetowej gminy  : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info