Print

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  z gminnego zasobu  nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 257 0,2790 Ptaszków JG1K/00007097/4
(księga wieczysta
wolna od wpisów
i obciążeń)
Zabudowa mieszkalno–usługowa
(zgodnie z wydaną decyzją
o warunkach zabudowy
nr 57/2015
z dnia 31.12.2015 r.)
89 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu  16 sierpnia   2017 r.  o godzinie 10,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu  do dnia 10 sierpnia 2017 r. na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra  z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki nr 257 - obręb Ptaszków”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach  i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ptaszków
na stronie internetowej gminy  : www.gminakamiennagora.pl
-      na stronie internetowej : www.powiatowa.info