Print

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza kolejną edycję konkursu pn. "Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska". Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia, której wzór znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę zgłoszenia

REGULAMIN
1. Cel konkursu :
Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego we wsiach gminy Kamienna Góra oraz mobilizacja mieszkańców i właścicieli nieruchomości do dbałości o utrzymanie czystości i porządku na terenie zagród i posesji. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno-sanitarnych zagród wiejskich oraz nieruchomości nie będących gospodarstwem rolnym. Konkurs powinien skłonić mieszkańców gminy do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjno - technicznych w zakresie m. in. instalacji kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb, dróg podwórkowych, zadrzewień itp.

2. Organizacja Konkursu :
Konkurs organizowany będzie przez Urząd Gminy Kamienna Góra w okresie lipiec – sierpień.

3. Udział w konkursie :
w konkursie oceniane będą zagrody wiejskie z terenu gminy Kamienna Góra, oraz nieruchomości nie będące gospodarstwem rolnym.
warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji w.g. wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
zgłoszenia, o których mowa wyżej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy (sekretariat pok. 201 lub Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 303 i 306).

4. Przeprowadzenie konkursu :
dokonanie przez przedstawicieli gminnej Komisji Konkursowej (powołanej zarządzeniem Wójta w składzie minimalnym 3 - osobowym) lustracji zagród i posesji zgłoszonych do konkursu i wpisanie ocen do karty konkursowej w.g. punktacji na karcie (załącznik nr 2 i 3).
wybranie trzech najlepiej zadbanych zagród.
wybranie trzech najlepiej zadbanych posesji nie będących gospodarstwem rolnym.
podsumowanie i ogłoszenie wyników, uhonorowanie nagrodami uczestników za zajęcie I miejsca w kategorii zagroda (nagroda 1500,00 zł oraz dyplom) oraz I miejsca w kategorii posesja (nagroda 1000,00 zł oraz dyplom). II i III miejsca w kategorii posesja i zagroda nagrody: dyplom i upominek.

UWAGA !
W konkursie nie mogą brać udziału osoby z trzech lat wstecz, które zajęły pierwsze miejsce oraz jeden rok wstecz, które zajęły drugie i trzecie miejsce.

Piękna i czysta zagroda