Print

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu  nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 367/2 0,2823 Ptaszków JG1K/00007097/4
(księga wieczysta
wolna od wpisów
i obciążeń)


Zabudowa  mieszkaniowa
jednorodzinna
zgodnie z decyzją
o warunkach zabudowy
nr 17/2015 z dnia 23.03.2015 r.


51 000,00 zł
2 367/5 0,2152 Ptaszków 39 000,00 zł
3 367/6 0,2031 Ptaszków 37 000,00 zł
4 367/7 0,1836 Ptaszków 33 000,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości  odbędą się w dniu 21 sierpnia 2017 r. w niżej wymienionych godzinach:
- dz. Nr 367/2 o godzinie 10,45
- dz. Nr 367/5 o godzinie 11,00
- dz. Nr 367/6 o godzinie 11,15,
- dz. Nr 367/7 o godzinie 11,30
w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy  Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do   przetargu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
- dz. Nr 367/2 – 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych i 00/100),
- dz. Nr 367/5  - 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych i 00/100),
- dz. Nr 367/6 -  3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych i 00/100),
- dz. Nr 367/7  -  3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych i 00/100),
, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia  16 sierpnia  2017 r.   na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra   z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki  nr (wpisać odpowiedni) – obręb Ptaszków”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu  zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ptaszków
na stronie internetowej gminy  : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej: www.powiatowa.info