aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  z gminnego zasobu  nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 160/2 0,32 Krzeszówek JG1K/0000
7085/7
(księga
wieczysta
wolna
od wpisów
i obciążeń)
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Kamienna Góra przyjętego
Uchwałą Rady Gminy
Kamienna Góra Nr IV/20/01
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
65 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu 09 sierpnia   2017 r.  o godzinie 12,45 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu  do dnia  04 sierpnia 2017 r.  na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki nr 160/2 - obręb Krzeszówek”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych pochodzących  z Powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest  w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach  i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Krzeszówek
na stronie internetowej gminy  : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej  : www.powiatowa.info