aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 365 0,22 Kochanów JG1K/00007102/3
(księga wieczysta
wolna od wpisów
i obciążeń)
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
(Decyzja nr 36/2012
z dnia 08.05.2012 r.
o warunkach zabudowy)
45 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się w dniu  09 sierpnia  2017 r.  o godzinie 10,30 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

Wadium do  przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia   04 sierpnia 2017 r.  na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra  z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki  nr 365 - obręb Kochanów”
    
Wszelkich informacji na temat możliwości przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej udziela Referat Wodociągów i Kanalizacji, pok nr 304 tut. Urzędu

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych pochodzących z Powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu  zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Kochanów
na stronie internetowej gminy  : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info