aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zbigniew Bednarek - kandydat na wójta gminy Kamienna Góra - Materiał wyborczy sfinansowany przez KW

 

Mat. KWW Nowoczesna Gmina 2022

Iwona Krawczyk - kandydatka do Sejmiku - Mat. KW Platforma Obywatelska RP

Grzegorz KiełbasaGrzegorz Kiełbasa - kandydat do rady powiatu - okręg nr 2  lista 13, pozycja 3

- mieszkaniec Jawiszowa od urodzenia;
- wykształcenie wyższe techniczne - absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu; specjalista w zakresie: budowy maszyn, obróbki metali; ekspert z zakresu melioracji rolnych, inżynierii środowiska; inżynierii wodnej i sanitarnej;
- pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej; auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością;
- samorządowiec: Radny Gminy Kamienna Góra, członek Komisji Społecznej, członek Rady Sołeckiej miejscowości Jawiszów;
- polityk: skarbnik oraz członek Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej;
- działacz w ramach wspierania żywnością osób o niskich dochodach;
- działacz społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
- lider lokalnych inicjatyw.

Edukacja i moje doświadczenie zawodowe
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Krzeszowie moje doświadczenie zawodowe rozpoczęło się pracą w "Dofamie" na stanowisku operatora  obrabiarek skrawających. Zdobyta tam wiedza teoretyczna oraz praktyka nauczyły mnie dokładności i precyzji przy wykonywaniu powierzonych zadań.

Następnie pracowałem jako pomoc przy konserwacji zabytków, co wzbudziło moje zainteresowanie zabytkami i dobrami kulturowymi naszego terenu.

W trakcie pracy zawodowej podnosiłem kwalifikacje kontynuując naukę w Technikum Mechanicznym w Kamiennej Górze, które ukończyłem zdaniem egzaminu dojrzałości.

W latach 90-tych, mnie jak i również sporą grupę mieszkańców naszego Powiatu dotknęło bezrobocie. To trudne doświadczenie wyrobiło we mnie nowe spojrzenie na rynek pracy, przedsiębiorców czy pracowników.

Moja dalsza kariera zawodowa związana była z Lasami Państwowymi, gdzie pracowałem jako pracownik leśny, co pozwoliło mi na lepsze spojrzenie w kierunku ochrony środowiska, gospodarki leśnej, łowiectwa.

Następnie pracowałem w kopalni, była to trudna ciężka praca, która wykształtowała we mnie twardy upór w dążeniu do wyznaczonego celu.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie ukończyłem dwa kierunki: inżynieria melioracyjna oraz inżynieria wodna i sanitarna.

Kolejne moje zajęcia to praca zawodowa w Miejskich Wodociągach w Kamiennej Górze, która zwiększyła moje doświadczenie praktyczne m.in. w zakresie funkcjonowania wodociągów, zaopatrzenia ludzi w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Następnie podjąłem pracę w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie pracuję do chwili obecnej. Dodatkowo posiadam wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek administracji państwowej i samorządowej.

Jako mieszkaniec Jawiszowa znam problemy życia mieszkańców wsi, rolnictwa czy rozwoju obszarów wiejskich oraz wiem jak je rozwiązywać.

W trakcie nauki i pracy zawodowej w różnych dziedzinach gospodarki nabyłem ciekawej oraz niezbędnej wiedzy, którą - dokładając wszelkich starań - postaram się wykorzystać w pracy Radnego dla dobra Naszego Powiatu.

Kandyduję w okręgu nr 2
Gmina Kamienna Góra i Gmina Marciszów

lista 13, pozycja 3

Grzegorz Kiełbasa

Mój program pracy w Radzie Powiatu


● remont nawierzchni dróg powiatowych w Krzeszowie:  całkowity remont drogi 3477 D relacji Czadrów-Krzeszów, (w tym ul. Cysterskiej), oraz całkowity remont drogi powiatowej nr 3476 D (ul. Betlejemska) i doprowadzenie do przejezdności drogi przez las z Krzeszowa do Przedwojowa.

● remont nawierzchni drogi powiatowej przez dolny Czadrów.

● wykonanie stref mijania na drodze powiatowej w Pisarzowicach oraz remont nawierzchni drogi do Czarnowa.

● remont nawierzchni drogi powiatowej do świetlicy w Raszowie oraz  całkowity remont (odbudowa) drogi i doprowadzenie do należytej przejezdności drogi Raszów – Wieściszowice.

● remont nawierzchni drogi powiatowej w Szarocinie i Janiszowie oraz uzupełnienie ciągu brakującego oświetlenia. Zadanie oświetlenia to zadanie
Gminy Kamienna Góra (deklaruję wolę współpracy w tym zakresie).

● remont nawierzchni dróg powiatowych prowadzących przez Przedwojów i Dębrznik – droga polna przez Dębrznik.

● remont i zabezpieczenie uszkodzeń nawierzchni ścieralnej drogi powiatowej  prowadzącej przez Krzeszówek, Gorzeszów i Kochanów oraz naprawa w miejscach zapadniętych przepustów.

● całkowita przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Lipienicy, Dobromyślu, Olszynach i Jawiszowie.

● budowa mostu  w Marciszowie na ul. Spółdzielczej.

● odbudowa nawierzchni drogi powiatowej z Pustelnika do  Gostkowa.

Grzegorz Kiełbasa

Szanowni Państwo,

Nie jest to program wyborczy jest to długofalowy plan działania na przyszłość. Niewykluczone, że przeprowadzenie tych inwestycji i remontów będzie wymagało sporo czasu, zaangażowania środków i ludzi. Powiat kamiennogórski zmienia się, ale wiele problemów pozostaje wciąż nie rozwiązanych, a niektóre wręcz narastają. Moją wiedzę i umiejętności chcę wykorzystać w pracy w Radzie Powiatu, przy podejmowaniu decyzji, które mają określone skutki dla mieszkańców.

Nasz wielki władca Kazimierz Wielki "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Ja mieszkam w "Powiecie zaniedbanym, a chciałbym mieszkać w zagospodarowanym".

Kandyduję w wyborach do Rady Powiatu, bo chcę i jestem w  stanie poprowadzić Powiat Kamiennogórski do lepszej, bezpiecznej przyszłości. Wiem,  czego oczekują mieszkańcy, znam ich troski i problemy, stawiam na nowe, świeże spojrzenie, nowe pomysły w rozwiązywaniu problemów naszego Powiatu i jego Mieszkańców. Jesteśmy społecznościami wielkich możliwości i już niejednokrotnie potrafiliśmy pokazać, że mieszkańcy naszego Powiatu to ludzie mądrzy, uczciwi, sprawiedliwi i wiedzą, czego chcą. Dlatego dziś jest nam potrzebna zgoda w sprawach ważnych, musimy ze sobą rozmawiać, szanując różnice, by życie każdego mieszkańca stawało się z dnia na dzień lepsze.

Wybory Samorządowe to najważniejsze wybory dla społeczności lokalnych, wielki pisarz Mikołaj Rej pisał "...Polacy nie gęsi i swój język mają", a mają nie tylko język, ale też wybory samorządowe, demokratyczne wybory, w których mogą wyrazić 16 listopada swoje zdanie, swój wybór, oddać głos na najlepszego kandydata.

Grzegorz Kiełbasa
lista 13, pozycja 3

Grzegorz Kiełbasa - kandydat do rady powiatu - okręg nr 2

 

Patryk Straus - mat. KWW Nowoczesna GMna 2022