aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zobacz gdzie oddasz głos w wyborach samorządowych 2014 na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra.

Zobacz gdzie oddasz głos w wyborach samorządowych 2014 na terenie miasta Kamienna Góra.

Komitet Wyborczy Razem zarejestrował już swoje listy kandydatów. Z list Razem wystartują kandydaci do rady miasta Kamienna Góra, rady gminy wiejskiej Kamienna Góra, rady miasta i gminy Lubawka oraz do rady powiatu kamiennogórskiego. Dzisiaj (sobota, 4 października) odbyła się konwencja wyborcza.

Państwowa Komisja Wyborcza delegatura w Jeleniej Górze opublikowała składy powiatowych, miejskich i gminnych Komisji Wyborczych. Zobacz składy komisji z powiatu kamiennogórskiego.

Jeden z internautów znalazł najprawdopodobniej pierwszy upubliczniony program wyborczy kandydata na burmistrza miasta Kamienna Góra.

Zapraszamy Komitety Wyborcze do prezentacji swoich materiałów na łamach portalu powiatowa.info.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze zawiadamia, że w związku ze zgłoszeniem do składu:

wybory samorządowe 2014Jak podaje portal gazeta.pl wczoraj Platforma Obywatelska zatwierdziła listy do sejmiku i kandydatów na prezydentów.

 Wybory Samorządowe 2014 w liczbach

Pierwszy kandydat na burmistrza Kamiennej Góry ujawnił swój plakat i hasło wyborcze.

wybory 2014Zakończenie rejestracji komitetów wyborczych przyniosło pierwsze oficjalne informacje, wyjaśnienie i niespodzianki. Bez rejestracji komitetu nie można zgłaszać kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów.

Do Państwowej Komisji Wyborczej Delegatura w Jeleniej Górze do 8 sierpnia do godziny 16:10 wpłynęło ponad trzysta zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na terenie byłego województwa jeleniogórskiego. 

Państwowa Komisja Wyborcza Delegatura w Jeleniej Górze opublikowała Rejestr Wyborców stan na 30.06.2014 roku. Zobacz ilu jest mieszkańców i wyborców na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Zapraszamy do „wzięcia udziału” w wydarzeniu Wybory samorządowe 2014 w powiecie kamiennogórskim.

Trwa zgłaszanie komitetów wyborczych, które będą wystawiać kandydatów w wyborach samorządowych.

wybory 2014Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj (środa, 27 sierpnia) w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wyborów do samorządów. Od dzisiaj można już wykonywać czynności związane z utworzeniem komitetów wyborczych. Znany jest też kalendarz wyborczy.

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu:

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 16 listopada 2014 r.

wybory 2014Jak informuje strona premiera (premier.gov.pl) dzisiaj (czwartek, 21 sierpnia) premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie w sprawie wyborów samorządowych.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców gminne (miejskie) komisje wyborcze, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Powyższe dotyczy również prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy m. st. Warszawy.

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

wybory samorządowe 2014Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza wybory radnych, wójtów i burmistrzów muszą się odbyć 16 listopada 2014 roku. Premier terminu wyborów jeszcze nie podał, ale znany jest już wstępny kalendarz wyborczy.

REKLAMA

ds21